INSPIRATION & MOTIVATION TRAINING & EXERCISE

TA KONTROLLEN ÖVER DITT LIV – MINA 5 TIPS

Ibland dalar motivationen ner till lägre nivåer än vanligt. Även om jag inte alltid delar med mig av mina ”tuffa” dagar så finns dem där också för mig. Det kan vara så lätt att bara se det ytliga, men självklart upplever jag också motgångar när det kommer till mitt liv, min träning, mitt arbete, mig själv – you name it.

Uppförsbackar är en del av resan…livet. Att vi ibland får sakta ner för att lägga in en lägre växel för att tas oss upp, betyder inte att vi har misslyckats på något sätt. Jag brukar istället se det som ”möjlighets-svackor” med tid till att reflektera och meditera över nästa steg och hur man ska navigera sig vidare.

Mina 5 tips till att inte falla ner i gropen och förbli där.

1. Viktigt! Ge dig själv tillåtelse att vara där du är, för hur du mår och din situation just nu. Det kan vara 30 minuter, eller en dag för att bara vara. Att ge sig själv ett OK under en bestämd tid betyder inte att du ska stanna kvar i ett klister av ”det är så synd om mig”. Avgränsa tiden och sätt igång ditt konstruktiva arbete när tiden är över, en fot framöver den andra.

2. Var aktiv! Meditera, yoga, gå promenader, träna, andas djupt och rensa huvudet. Att stänga in sig själv med sin tankar är bland det värsta man kan göra. Otroligt viktigt att cirkulationen är igång och att livet är i rörelse, även om rörelsen till tider saktas ner något. Min favoritplats att meditera på är vid havet, kanske du också har en sådan plats?

3. Ge dig själv en överdos av sådant som gör dig glad och lycklig, umgås med positiva vänner, styr upp en magisk middag, stick ut på äventyr, grip dagen/stunden och njut av kravlösten! Gör det som ger dig ett stort leende! 

4. Skaffa dig ett vackert skrivblock, stäng ner datorn och sätt dig ner med din penna. Har du fastnat i en dålig relation? Tappat träningsmotivationen? Har livsgnistan försvunnit? Vill du byta yrke? Hög tid att organisera bland tankarna i en stressfri miljö.

5. Våga drömma, våga drömma stort och våga tro på att du kan förverkliga dina drömmar. Det finns hopp även i svåra stunder och det gömmer sig möjligheter bakom varje hörn, tro mig. Våga tro på dig själv och att du kan göra och skapa exakt det liv som du önskar. Fyll kroppen med en stark känsla av hopp. Believe to achieve.

Hoppas ni kan ta med er dessa tankar och applicera där ni känner att det behövs…
Kärlek, Sassa♥Sometimes our motivation decreases to lower levels than usual. Even though I don’t always share my ”tough” days here on the blog, it definitely exists in my life too. Social medias ”back side” is the superficial part, you don’t always get to see the life behind the perfect pictures. However, I (and everyone else) experience down times when it comes life, training, work, etc. 

The uphills are a part of the journey … life. Just because we sometimes need to slow down to put in a lower gear to pick us up, doesn’t mean we have failed in any way. Instead, I usually see it as ”possibilities” precious time to reflect and meditate on the next step and how to navigate further.

My 5 tips to regain control over your life.

1. Important! Allow yourself to just be and to feel exactly what you’re feeling. It can be 30 minutes, or one whole day. Giving yourself permission to feel doesn’t mean that you’re getting stuck there. Create  a ”time limit” to feel sad and when that times over you get to start your constructive work. 

2. Be active! Meditate, yoga, go walking, work out, breathe deeply and clean your head. Isolation is never a good idea, it’s super important that you get the circulation going in your mind and body and that you keep life is in motion. My favorite place to meditate is by the sea, maybe you also have such a spot?

3. Give yourself an overdose of things that make you happy to be alive! Hang out with positive people, set up a magical dinner, go out for an adventure, embrace the day / learn something new – whatever puts a smile on your face, do that!

4. Get a beautiful note block! Shut down the computer and get some time with your old school pen. Are you stuck in a bad relationship? Lost your training motivation? Do you want to change your profession? Now is the best time to organize your thoughts in a stress-free environment.

5. Dare to dream, dare to dream big and dare to believe that you can realize your dreams. There is hope even in difficult times and there are hiding opportunities behind each corner, believe me. Dare to believe in yourself and that you can make and create exactly the life you desire. Fill your body with a strong sense of hope. Believe to achieve.

Hope these tips can help you on your journey! 
Love, Sassa ♥

INSPIRATION & MOTIVATION

TOP 10 RESEFILMER ATT INSPIRERAS AV!

Om ni älskar att resa, eller vill ha inspiration till första resan – eller till äventyr generellt tycker jag ni ska kika in min lilla resefilm-lista nedan! 8 härliga filmer, varav ett par som är baserade på äkta historier, riktigt spännande!


If you love to travel or want inspiration for your first trip – or for adventures in general, I think you should take a look into at my movie list below! 8 movies of which a couple are based on true stories, really exciting!
-Vicky Cristina Barcelona

-The Secret Life of Walter Mitty

-Wild

-The Darjeeling Limited 

-Tracks 

-The Beach

-Eat Pray Love 

-Into The wild 

INSPIRATION & MOTIVATION

MINA 3 TIPS TILL ETT HÄLSOSAMMARE LIV

BLI DITT BÄSTA JAG – TIPS OCH TRIX PÅ DIN HÄSLORESA

1. Finn din balans och gör mer av det som gör dig glad. För mig handlar ett hälsosamt liv om att skapa livsbalans, att göra saker för sin egen skull och hitta det som gör mig själv lycklig, tillfredsställd och glad. Att skapa den egna balansen. Börja lära känna dig själv och dina behov inifrån, bli bättre på att lyssna in både kroppen och själen. Undvik all jämförelse med andra och hitta tillvägagångssätt som passar in med din egna smak och som funkar i din vardag. Andra kanske väljer att äta på ett viss sätt, eller träna en viss mängd men det kanske inte passar för just dig. Skapa din balans och fyll ditt liv med mer av det som gör dig glad! När du ser till att göra det mer hållbart för dig själv kommer du lättare kunna bibehålla den hälsosamma livsstilen i längden. 

2. Mästringskänsla ger en riktig boost. Att lägga till träning kan vara en stor förändring i vardagen (om man är ny på den fronten) och precis som allt annat behövs det tid för att få det till en rutin. Det kanske är en ny prioritering som man gör i livet och det tar ofta ett par goda veckor till att vänja sig vid den nya vanan. Det kan vara en smart idé att i början skriva upp målen, sitt why? Varför man gör det man gör och vad meningen är för en själv. Sedan är det fint att mjukstarta, alltså undvika att ställa alldeles för höga krav på sig själv i början. Att både mentalt och fysiskt sakta vänja sig vid den nya ritualen. Att lägga till träningsdagar, istället för att gå ut och köra 5-6 gånger i veckan. Träningen ökar flödet av endorfiner, lindrar stressen och stärker kroppen – något som man känner att man gärna vill ha mer av när man kommer in i flowet. Men det gäller att komma in i det först. Samtidigt är det väldigt viktigt att känna mästringskänsla, alltså att man faktiskt lyckas med det man har tagit sig för. Alldeles för höga krav i början kan leda till att gnistan fort slocknar. Därför är det bra att sätta små delmål och uppleva känslan av att lyckas med det man tar sig för!

3. Lägg till, istället för att ta bort. Att ändra på vanor, gamla rutiner och mönster kan vara väldigt utmanande i början av hälsoresan. Man halkar lätt tillbaka, speciellt när dagarna känns extra gråa, jobbet stressigare än vanligt och träningspassen extra tunga. Motivationen dalar och helt plötsligt börjar man åter göra en massa val, som man senare kanske ångrar. För att bättre lyckas hålla motivationen uppe är det väldigt viktigt att ej bannlysa mat och sådant som är mindre bra att äta. När den nyttiga och rena maten sakta tar över, försvinner som oftast suget och man skapar ett bättre förhållande samt förståelse för bra och mindre bra mat. Fokus borde alltid ligga på att lägga till bra mat, istället för att ta bort. Om man nu skulle ha större utmaningar med att skapa goda rutiner samt mönster skulle jag vill rekommendera att söka hjälp för att lättare komma igång samt lyckas med sina mål.


BE THE BEST YOU – TIPS AND TRIX FOR YOUR HEALTH JOURNEY

1. Find your balance and do more of what makes you happy. For me a healthy lifestyle is to create more of that life balance, to do things for myself and find what makes me happy and satisfied. It’s about creating your own account for happiness, because the things that works for me may not work 100% for you. Begin to know yourself and your needs from within, become better at listening to both your body and soul. Try to avoid any comparison with others and find the approach to health that fits in with your own taste and that works in your everyday life. Others may choose to eat in a certain way, or work out a certain amount but it may not be suitable for you. Create your balance and fill your life with more of what makes you happy! When you make sure to create what works for you, you will find it easier to maintain a healthy lifestyle.

2. When you feel like you’re accomplish your goals it gives you a great boost. Adding exercise can be a big change in your everyday life (if you’re a beginner) and just like everything else it needs time to become a routine. Maybe it’s a new priority in your life and it often takes a few good weeks to get used to the new habit. Start by writing up your goals, your why? Why you do what you do, simply making sure that you know the reason. Then make an easy start, avoid having too high demands and expectations. You need to slowly get used to the new rituals. Training increases the flow of endorphins, relieves stress and strengthens the body – something that you feel you would like to have more of when you get into the flow. But first you need to get there. At the same time it’s very important to feel like you’re accomplishing what you set your mind to. Have small milestones and experience the feeling of success, when you make it!

3. Add, instead of restricting. To change habits, old routines and patterns can be very challenging in the beginning of your health journey. It’s easy to slip, especially when the days are somewhat extra demanding, work more stressful than usual etc. Your motivation drops and all of a sudden you start to re-do a lot of the not so healthy choices, which you later regret. To better manage to keep your motivated up it’s very important not to ban food and things that are less good to eat. When healthy and clean food slowly takes over,the cravings usually disappear and instead you create a better relationship and understanding of good goods. The focus should always be on adding good food, instead of resttricting. If you still would have challenges with creating good routines and patterns, I would recommend you to get some help from a health coach.